Shop lưu niệm

Shop lưu niệm

Trung tâm hàng lưu niệm và Trung tâm Business nằm ở vị trí đại sảnh rất thuận tiện cho mọi sự lựa chọn của quý vị, đặc biệt dịch vụ Business với băng truyền mạnh đủ khả năng để kết nối công việc giữa bạn với với thế giới bên ngoài.